Јавни позив

Admin 12. марта 2008. 0
Јавни позив

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ВИШЕГРАД
Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић

ЈАВНО ПОЗИВА

Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе
ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ “ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2008. години
1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ    У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
3.НАЈБОЉЕМ МЕНАЏЕРУ У БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


На основу одредаба члана 4  и члана 5 и члана 6 Правилника о додјели награде “Ђорђе Пејановић”, које се односе на

УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ 1. БИБЛИОТЕКА која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:
– У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;
– Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;
– Била активна у културном и јавном животу у својој средини;
– Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;
– Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;
– Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.

2. БИБЛИОТЕКАР  који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.
КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао
:- Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;
– Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом у професији;
– Самосталношћу и креативношћу у раду;
– Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;
– Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Коришћењем нових информационих технологија;
– Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске- Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;
         Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.

3. МЕНАЏЕР који је предложен за награду ,без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен,мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске. Кандидат за награду треба:
         Да успјешно планира све активности које спроводи библиотека.
         Организује библиотечке ресурсе у циљу бољег спровођења активности.
         Да управља ресурсима библиотеке и обезбједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате.
         Треба да посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства.
         Да руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности ,унапређеу и промоцији пословања библиотеке.
         Учинити библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

Приједлоге слати на адресу Народне библиотеке «Невенка Станисављевић», Младена Стојановића бр.3 -Костајница Са назнаком за комисију, најкасније до 20. априла 2008. године

Comments are closed.