ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР 18-19 АПРИЛ 2019 – ТЕСЛИЋ

Admin 19. септембра 2018. 0
ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР 18-19 АПРИЛ 2019 – ТЕСЛИЋ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР 18-19 АПРИЛ 2019 –ТЕСЛИЋ

Стручно усавршавања библиотекара Републике Српске карактерише стално трагање за иновативним библиотекарским знањима, али и остваривањима у свијету установљеним стандардима. Широк распон библиотечког дјеловања од школских, високошколских и народних библиотека условио је значај тимског дјеловања библиотечке струке у цјелини. Зато Друштво библиотекара сваке године организује семинар ради стручног усавршавања библиотекара и бољег сагледавања стања у библиотекарство код нас и у свијету.

Семинара ће се одржати у хотелу «Кардиал» у Теслићу 18-19 априла 2019.г.

Теме семинара:

-ЗАВИЧАЈНИ И ПОСЕБНИ ФОНДОВИ,СПОЈ ТРАДИЦИЈЕ И САВРЕМЕНИХ ТОКОВА У БИБЛИОТЕКАМА

-КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

-МЈЕСТО ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У СВИЈЕТЛУ МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Основни циљ семинара је одржати коннуитет окупљања и повезивања библиотекара који се баве проблематиком завичајних збирки.Размјенити искуства везаних уз дигатилизацију завичајних збирки и популаризација завичајне збирке у јавности.

Циљ семинара јесте размјена мишљења и идеја ,стручних знања и примјера добре праксе за даљи квалитетни развој струке на подручју рада са корисницима. Улога школских библиотекара у подстицању читање и комуникације,информационе писмености и пружање подршке њиховом цјелокупном васпитно образовном процесу без адекватно опремљене школске библиотеке.

Позивамо колеге из сусједних држава и иностранства да представе примјере добре праксе, пројекте чија је реализација у току, планове за будућност или једноставно били који аспект примјене информационо-комуникацијских технологија која за циљ имају боље пословање библиотека и квалитетнију услугу за кориснике.

Пријава радова се врши до 15. фебруара 2019. године  на мејл Друштва bibliotekarirs@gmail.com,након чега  ће се одабрати најбољи. Одабир се врши на основу сажетка од 500 ријечи или 3500 карактера са размацима и напиасаног рада у цјелини.Списак одабраних радова биће објављен до 20 марта 2019.

 

THE INVITATION FOR SEMINAR APRIL 18-19, 2019 – TESLIC

The professional development of the librarians of the Republic of Srpska is characterized by constant search for innovative library knowledge, as well as achievements in the world established standards. A wild range of the library activities from schools, higher educational and folk libraries has determined the importance of team work of the library profession at a whole. Therefore, the Society of Librarians organizes a seminar every year for the professional development of librarians and better better understanding of the condition of librarians in our country and in the world.

The seminar will be held at the hotel ‘Kardial’ in Teslic on April 18-19, 2019

TOPICS OF THE SEMINAR:

–          NATIVE AND SPECIAL FUNDS, THE CONNECTION OF TRADITION AND CONTEMPORARY FLOWS  IN LIBRARIES

–          COMMUNICATION AND INTERACTION IN A SCHOOL LIBRARY

–          PLACE OF HIGHER EDUCATION LIBRARIES IN THE WORLD OF MODERN TECHNOLOGY

The main goal of the seminar is to maintain the conviction of gathering and conecting librarians dealing with the issues of native collections and popularization of the native collection in public.

The aim of the seminar is exchange of opinions and ideas, professional knowledge and examples of good practice for further quality development of the profession in the field of work of users. The role of school librarians is encouraging reading and communication, information literacy and supporting their entire educational process without an adequately equipped school library

We invite colleagues from neighboring countries and abroad to present examples of good practice, ongoing projects, plans for the future, or simply the aspect of the application of information and communication technologies aimed at better library operations and a better service for users.

The registration of the works is until February 15, 2019 on the e-mail of the librarians bibliotekarirs@gmail.com, after which the best one will be selected. The selection is made on the basis of a summary of 500 words or 3500 characters with spaces and the complete work as a whole. The selected works will be published by March 20, 2019.

Comments are closed.