Статут

На основу члана 16, став 1, алинеја 1. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/01)  Скупштина Друштва библиотекара Републике Српске, на сједници одржаној у Вишеграду, дана 11.10. 2002. године,  доноси

 

С Т А Т У Т
ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Друштво библиотекара Републике Српске је самостално, добровољно, невладино, струковно удружење библиотека и библиотечких радника који обављају библиотечко-информациону дјелатност на подручју Републике Српске (у даљем тексту: Удружење).
Синтагма „библиотечки радници“, у смислу одредаба овог статута, односи се на раднике који обављају стручне библиотечке послове, који су ангажовани на обављању административно-техничких послова у библиотекама, пензионисана лица која су обављала те послове и студенте библиотекарства.
Члан 2.
Статутом Удружења уређују се: назив и сједиште; облик и садржај печата; циљеви и дјелатност; поступак пријема и искључења чланова; права и обавезе чланова;  унутрашња организација; органи, начин њиховог избора и опозива, овлашћења, кворум и правила гласања, трајање њиховог мандата, поступак за сазивање скупштине; радна тијела; начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду; правила која се примјењују за стицање и располагање средствима, орган овлашћен за надзор над коришћењем  средстава; поступак за измјене и допуне Статута, овлашћења и начин доношења других општих аката; во|еwе пословних књига и састављање рачуноводствених исказа; заступање и представљање; јавност рада; гласило; манифестације, награде и признања; услови и поступак за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак; поступак расподјеле преостале имовине у случају престанка рада Удружења.
Члан 3.

Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом.
Својство правног лица Удружење стиче уписом у Регистар удружења и фондација Републике Српске који се води код надлежног суда.II – НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ,  ЗНАК, ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА УДРУЖЕЊА

Члан 4.

Назив Удружења је: ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.
Сједиште Удружења је у Вишеграду, у просторијама Народне библиотеке „Иво Андрић“.
Знак Удружења представља стилизовани црте` отворене и затворене књиге.
Члан  5.
Удружење има  печате и штамбиљ.
Велики печат је кружног облика, пречника 30 мм, са знаком Удружења у средини печата и текстом око знака: „Друштво библиотекара Републике Српске – Вишеград“.
Мали печат је кружног облика, пречника 20 мм; у средини је исписано сједиште – „Вишеград“, око кога је написан текст: „Друштво библиотекара Републике Српске“.
Штамбиљ је правоугаоног облика, садржи назив, сједиште и знак Удружења, као и текст који ближе означава намјену штамбиља.
Текст на печатима и штамбиљу је на српском језику, исписан ћириличним писмом.
Начин употребе, чувања и уништавања печата и штамбиља уређује се актом кога доноси Управа Удружења.Члан 6.

Удружење има  жиро рачун.

Члан 7.
Удружење дјелује на територији Републике Српске.
III – ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА УДРУЖЕЊА
Члан 8.

Циљеви дјеловања Удружења су:
– подстицање развоја библиотечко-информационе дјелатности и унапређивање услова рада библиотека, у складу са свјетским достигнућима у овој области;
– укључивање у свјетске информационе токове;
– повезивање библиотека и библиотечких радника у циљу заштите њихових радних, стручних, друштвених и материјалних интереса;
– едукација библиотечких радника ради стицања стручних и научних звања;
– унапређивање стандарда стручног рада у библиотекарству и залагање за професионалност у раду;
– анимација корисника библиотечких услуга и развијаче маркетиншке свијести код библиотечких радника;
– афирмација слободног приступа библиотечкој грађи и информацијама, за све кориснике библиотечких услуга;
– популаризација свих врста библиотечке граће и развијање интереса за библиотечку дјелатност;
– повезивање са библиотечким асоцијацијама у земљи и иностранству.
Члан 9.
Дјелатности којима Удружење остварује своје циљеве су:
– приређивање стручних, научних и популарних скупова (конференција, конгреса, семинара, предавања, савјетовања, симпозија, промоција, књижевних и културних манифестација), односно учествовање у њиховом раду;
– организовање стручних екскурзија и студијских путовања, у земљи и иностранству;
– презентовање библиотечке грађе и афирмисање библиотечке дјелатности и струке, путем изложби, посредством масовних медија, примјеном нових технологија и на други погодан начин;
– додјељивање награда и других признања библиотекама и библиотечким радницима, за запажене разултате и значајна оствареwа у области библиотекарства и библиотечке дјелатности;
– издавање гласила Удружења, других стручних конвенционалних и неконвенционалних публикација и њихова промоција;
– учествовање у креирању, изради, доношењу и провођењу правних прописа у области библиотечке дјелатности;
– сарадња са ресорним министарством, органима државне и локалне управе, другим удружењима библиотекара, сродним удружењима, организацијама и институцијама;
– формирање посебних радних тијела или стручних тимова за реализацију конкретних пројеката;
– оснивање фондација за финансирање појединих аспеката дјелатности Удружења.
– представљање библиотека и библиотечких радника Републике Српске у међународним библиотечким асоцијацијама.IV – ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

Члан 10.

Чланство у Удружењу заснива се на принципу добровољности.
У Удружењу дјелују три категорије чланова: редовни, помажући и почасни.
Чланови Удружења организовани су у подружнице.Члан 11.Редовни чланови Удружења су: библиотеке, радници који обављају стручне библиотечке послове, радници који су ангажовани на обављању административно-техничких послова у библиотекама, пензионисани библиотечки радници и студенти библиотекарства.
Помажући чланови Удружења могу бити бити физичка и правна лица која су својим радом и активностима допринијела унапређивању библиотечке дјелатности и афирмацији библиотекарства у Републици Српској.
Почасни чланови Удружења могу бити физичка и правна лица која имају нарочите заслуге за развој библиотечке дјелатности и библиотекарства у Републици Српској.
У раду Удружења  могу учествовати физичка и правна лица која желе помоћи развој библиотечке дјелатности, као пријатељи библиотека, али без права одлучивања.

Члан  12.

Чланство у  Удружењу стиче се писменом изјавом о приступању и уписом у чланство.
О упису у чланство  одлучује предсједник Подружнице. Предсједник Подружнице може одбити упис ако кандидат за члана не испуњава услове утврђене одредбама овог статута.Против одлуке предсједника Подружнице може се поднијети приговор Управи Удружења, чија одлука је коначна.
Уколико у року од 30 дана предсједник Подружнице не одбије молбу за упис у чланство, сматра се да је упис одобрен.
Члан 13.
Евиденција чланства води се у Подружницама.
чланови Удружења плаћају годишњу чланарину.
Висину годишње чланарине појединим категоријама чланства, одређује Управа Удружења посебном одлуком.
Управа Удружења може одлучити да поједине категорије чланова не плаћају чланарину.
Подружнице прикупаају чланарину на подручју дјеловаwа и уплаћују је на жиро-рачун Удружења.
Члановима Удружења издаје се чланска карта, чији облик, изглед и садржај утврђује Управа Удружења.Члан 14. 

Чланови Удружења имају права и обавезе да:
– доприносе остваривању програмских циљева и дјелатности Удружења;
– бирају и  буду бирани у органе и радна тијела Удружења;
– активно учествују у раду органа и радних тијела Удружења;
– од органа Удружења захтијевају рјешавање стручних и других питања из области библиотекарства и библиотечке дјелатности, те предла`у на~ин wиховог рјешавања;
– захтијевају од органа и радних тијела Удружења стручну и другу помоћ за остваривање својих потреба и интереса;
– спроводе одлуке органа Удружења;
– редовно плаћају чланарину;
– понашају се у складу са Етичким кодексом Удружења;
– чувају углед библиотечких радника и библиотечке дјелатности у Републици  Српској,  као и имовину Удружења.
Члан 15.
Чланство у Удружењу престаје: иступањем (на основу писмено изражене воље), смрћу  и искључењем члана.
Члан Удружења може бити искључен ако: својим дјеловањем штети угледу Удружења; ради супротно одредбама Статута; не учествује у активностима  или не измирује обавезе према  Удружењу.
Одлуку о искључењу доноси Управа Удружења, на образложени приједлог подружнице или најмање 30 редовних чланова Удружења.
Против одлуке из претходног става може се изјавити жалба Скупштини Удружења, чија одлука је коначна.